MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarihi ve No'su: 30.03.2006 tarih ve 26124 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; uluslar arası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara, milli sporcu belgesi verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik; özerk spor federasyonları ile Genel Müdürlük bünyesindeki spor federasyonlarının yönettikleri spor dallarında uluslar arası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik; 21/5/l986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını, Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını, Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonlarını, Özerk federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçilerek göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyonları, Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan ve Genel Müdürlükçe onaylanmış spor müsabakaları ile özerk spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan müsabakaları, Temsil görevi: Birden fazla ülkenin katıldığı resmi müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme görevini, Millilik Belgesi: Yönetmeliğin 7.ci maddesinde belirtilen müsabakalara katılanlara verilen belgeyi, Yarışma türü: Yönetmelikte belirtilen uluslar arası müsabakaları, Takım sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları, Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Temsil görevinin verilmesi Madde 5 — Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi, ilgili federasyonun seçimi ile Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir. Özerk federasyonlarda temsil görevi, ilgili özerk federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtilen şekilde verilir. Temsil görevinin yerine getirilmesi Madde 6 — Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslar arası resmi müsabakalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp, sporcunun müsabakalara fiilen katılmış olması şarttır. Milli sporcu belgesi kazanma Madde 7 — Yurt içinde veya yurt dışında yapılan; a) Olimpiyat oyunları, b) Dünya şampiyonası, c) Avrupa şampiyonası, d) Akdeniz oyunları, e) Üniversite oyunları, f) Gençlik Olimpik oyunları, g) Uluslar Arası Askeri Sporlar Konseyince (CISM)düzenlenen Dünya Askeri Oyunları, h) Uluslar arası federasyonlarca düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedefleyen kalifikasyon, kota ve benzeri müsabakaları, klasman listesinde yer alan, Genel Müdür, Bakan veya özerk federasyon başkanının onayladığı resmi listede ismi bulunan, fiilen müsabakalara iştirak eden takım sporcuları ile ferdi sporcular milli olmuş sayılır ve bu sporculara Milli Sporcu Belgesi verilir. Uluslar arası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara Milli Sporcu Belgesi verilmez. Kazanılan millilik belgesini kaybetme halleri Madde 8 — Millilik Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/12/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara, milli sporcu belgesi verilmez, verilmiş ise iptal edilir." Temsil görevi sayısının tespiti Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen müsabakalara süresi içinde takımda oynayarak veya müsabaka yaparak temsil görevini fiilen yerine getirmiş olanlar, bir defa milli sporcu olmuş sayılırlar. Aynı şampiyona veya oyunlarda birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır. Milli sporcu belgesi verilmesi Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli olan veya milli sporcu belgesi almak isteyen sporcularla ilgili aşağıdaki belgeler hazırlanır: a) Görevlendirme onayı. b) Müsabaka cetveli. c) Müsabaka sonuç listesi. d) Sporcunun dilekçesi. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan Milli Sporcu Belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir, bir nüshası Genel Müdürlükte bir nüshası da federasyonda saklanır ve talep halinde Millilik Belgesinin kullanılacağı kuruluşa ayrıca bildirilir. (EK-1) Özerk federasyonlarda Milli Sporcu Belgesi ana statülerinde belirtilen şekilde verilir. Milli sporcu kütüğü Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Milli Sporcu belgesi alma hakkını kazananlar federasyonlarca ilgili kütük defterine kaydedilir. Ayrıca; Genel Müdürlükçe de Milli Sporcu Belgesi kayıt defteri tutulur. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, milli sporcu belgesi alınan spor dalı, tarihi, yeri, katılan ülke sayısı, alınan dereceler belge numarası ayrı ayrı belirtilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kazanılmış haklar Madde 12 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış milli sporcu olma hakları saklıdır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 13 — 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Uluslararası Spor Yarışmalarında Türkiye’yi Temsil Eden Sporculara Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür. 11 ŞUBAT 2006 TARİH VE 26077 SAYILI RESMİ GAZETE ( MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK,) 30 MART 2006 TARİH VE 26124 SAYILI RESMİ GAZETE (MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)  

 

<<< Pencereyi Kapat >>>